31 stycznia, 2015

Standardy pracy pedagoga szkolnego

Standard 1: Pedagog sprawuje opiekę nad uczniami.

Standard 2: Pedagog współpracuje z różnymi podmiotami.

Standard 3: Pedagog doskonali swoje umiejętności i warsztat pracy.

 

Podstandard 1:   Uczniowie mają zapewnioną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Wskaźniki:

 1. Pedagog  prowadzi pracę indywidualną z uczniem.
 2. Pedagog prowadzi zajęcia w zespole klasowym.
 3. Pedagog monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 4. Pedagog monitoruje osiągnięcia  dydaktyczne uczniów objętych jego opieką.
 5. Pedagog monitoruje i diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole.
 6. Pedagog organizuje w szkole programy profilaktyczne.
 7. Pedagog prowadzi programy profilaktyczne z uczniami.

Podstandard 2:   Uczniowie potrzebujący mają zapewnioną pomoc materialną.

Wskaźniki:

 1. Uczniowie z rodzin ubogich korzystają z bezpłatnych obiadów.
 2. Uczniowie potrzebujący korzystają z podręczników z biblioteki szkolnej.
 3. Dzieci z rodzin ubogich zwalnia się z opłat.
 4. Uczniowie korzystają z imprez okolicznościowych organizowanych przez różne instytucje i organizacje.

Podstandard 3:   Pedagog szkolny współpracuje z rodziną ucznia potrzebującego pomocy.

Wskaźniki:

 1. Pedagog diagnozuje środowisko domowe ucznia – wywiady środowiskowe.
 2. Pedagog indywidualnie kontaktuje się z rodzicami uczniów.
 3. Pedagog kieruje rodziców do placówek wspierających rodzinę.
 4. Pedagog interweniuje w szczególnych przypadkach braku opieki nad dzieckiem, trudności wychowawczych.
 5. Organizuje spotkania dla rodziców ze specjalistami.

Podstandard 4:   Pedagog współpracuje z wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

Wskaźniki:

 1. Pedagog rozmawia z wychowawcami na temat sytuacji rodzinnej, rówieśniczej, szkolnej ucznia.
 2. Współpracuje z wychowawcami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
 3. Współpracuje z wychowawcą w zakresie opieki nad uczniem z problemem.
 4. Pracuje w zespole wychowawczym.
 5. Organizuje szkolenia dla nauczycieli.
 6. Konsultuje z nauczycielami potrzebę skierowania dziecka na badania psychologiczno – pedagogiczne.
 7. Udostępnia nauczycielom materiały na godziny wychowawcze, scenariusze, ankiety.

Podstandard 5:   Pedagog współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę.

Wskaźniki:

 1. Pedagog zna instytucje wspierające szkołę w jej zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Korzysta z pomocy instytucji wspierających szkołę.
 3. Jest pośrednikiem między instytucją i nauczycielami.

Podstandard 6:   Pedagog dokumentuje swoją pracę oraz działa na rzecz podnoszenia jakości       pracy szkoły.

Wskaźniki:

 1. Pedagog prowadzi dziennik.
 2. Prowadzi charakterystyki uczniów z problemami.
 3. Posiada program wychowawczy szkoły.
 4. Posiada program profilaktyki szkoły.
 5. Posiada narzędzia badawcze.
 6. Posiada scenariusze lekcji wychowawczych.
 7. Posiada problemowe wykazy uczniów.
 8. Posiada opinie PPP.
 9. Uczestniczy w mierzeniu jakości pracy szkoły.
 10. Uczestniczy w działaniach podnoszących jakość pracy szkoły.

Podstandard 7:   Pedagog planuje swój rozwój osobisty i zawodowy.

Wskaźniki:

 1. Pracuje w grupie wsparcia.
 2. Współpracuje  z innymi pedagogami szkolnymi.
 3. Dzieli się własną wiedzą i doświadczeniem oraz korzysta z doświadczenia innych.
 4. Studiuje literaturę pedagogiczną.
 5. Uczestniczy w kursach, warsztatach, szkoleniach.
 6. Pedagog mierzy jakość swojej pracy.


Opracowała Małgorzata Polska