Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

 X WOJEWODZKI KONKURS WIEDZY O KULTURZE POLSKI I KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

‘THE GLOBETROTTER’

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w X WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O KULTURZE POLSKI I KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH „THE GLOBETROTTER” na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, który odbędzie się 22 maja 2018 r. Konkurs został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Biłgoraj i Starosty Biłgorajskiego. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu kultury Polski i krajów anglojęzycznych oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich wiadomości i umiejętności językowych. W tym roku, dla uczczenia tak ważnej rocznicy, postanowiliśmy wzbogacić nasz konkurs o treści związane z historią i kulturą Polski.
Wierzymy, iż przyczyni się to do poszerzenia wiedzy uczniów na temat ważnych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny oraz kształtowania postawy szacunku wobec tradycji własnego narodu. Mamy nadzieję, iż włączą się Państwo w realizację tych celów poprzez liczny udział w konkursie.
Zapraszamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.
W załączeniu regulamin oraz formularze.

REGULAMIN X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O KULTURZE POLSKI I KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH „THE GLOBETROTTER” na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

II. Termin konkursu: 22 maja 2018 roku, godz. 12.00

III. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3

IV. Cele konkursu:
a. uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
b. pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego, kultury i historii Polski oraz krajów anglojęzycznych /WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, STANY ZJEDNOCZONE, KANADA, AUSTRALIA/
c. kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów.
d. wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich wiadomości i umiejętności językowych

V. Uczestnicy: uczniowie klas V -VII szkół podstawowych województwa lubelskiego

VI. Kategorie:
1. test wiedzy (konkurencja indywidualna)
2. prezentacja multimedialna (konkurencja drużynowa)

VII. Zasady konkursu
a. szkoła zgłasza udział w konkursie do organizatorów do dnia 16 kwietnia 2018r.
b. test wiedzy - etap szkolny – przeprowadzają nauczyciele macierzystych szkół w terminie do 27 kwietnia 2018r. /Organizatorzy przesyłają testy na etap szkolny do szkół drogą elektroniczną do dnia 24 kwietnia /
c. test wiedzy- etap wojewódzki – szkoła zgłasza do organizatorów (SP1 Biłgoraj) w terminie do 8 maja 2018r. max. 4 uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik podczas etapu szkolnego (karta zgłoszenia plus protokół z przeprowadzonych eliminacji)
d. etap wojewódzki odbywa się 22 maja o godz. 12:00 w SP1 Biłgoraj, ul. 3 Maja 3.
e. uczniowie rozwiązują test złożony z zadań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) oraz zadań otwartych
f. treść zadań podana jest w języku angielskim
g. test składa się z 50 zadań dotyczących historii i kultury Polski (max 20% zadań konkursowych) oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii.
h. czas przeznaczony na pisanie testu: 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
i. uczestnicy rozwiązują test na tym samym poziomie (bez podziału na kl. V ,VI, VII)
j. prace uczniów ocenia komisja konkursowa
k. laureatem konkursu zostaje uczestnik, który uzyska nie mniej niż 80% maksymalnej liczby punktów

 VIII. Prezentacja multimedialna (konkurencja drużynowa)

a) Do dnia 8 maja 2018r. szkoły (które chcą wziąć udział) przesyłają 1 prezentację multimedialną, na temat Polski lub wybranego kraju anglojęzycznego, przygotowaną przez drużynę reprezentującą daną szkołę (max 4 uczniów). Prezentacja powinna zawierać 12 slajdów dotyczących np. historii, tradycji, symboli, geografii, sportu, znanych ludzi, legend, muzyki.
b) Prezentacje będą oceniane prze komisję konkursową według następujących kryteriów:
zgodność z tematem, poprawność językowa, zawartość merytoryczna, zastosowane elementy graficzne , wykorzystanie animacji, estetyka.

I.Warunki konkursu: zgłoszenie udziału do organizatora w terminie do 8 maja 2018 r. (karta zgłoszenia plus prezentacja multimedialna*) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgody rodziców można wysłać wraz ze zgłoszeniem lub dostarczyć w dniu konkursu.

II.Ogłoszenie wyników konkursu ‘The Globetrotter’ nastąpi dnia 22 maja 2018r.

Zwycięskie drużyny ( w kategorii prezentacja multimedialna) przedstawią swoje prezentacje pozostałym uczestnikom konkursu.

III.Nagrody: laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

1. Literatura:
• Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego w szkole podstawowej.
• Rabley S., Customs and Traditions in Britain, wydnictwo Longman, 1986 i następne wydania
• Źródła internetowe:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Poland
Z zakresu historii Polski obowiązuje znajomość dat podanych wydarzeń oraz najważniejszych postaci związanych z wydarzeniami, tj.
Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski , potop szwedzki, Odsiecz Wiedeńska, rozbiory Polski ,Sejm Wielki, Konstytucja 3 Maja, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, I wojna światowa (data odzyskania niepodległości przez Polskę), wojna polsko-bolszewicka (Bitwa Warszawska), Powstanie Warszawskie
• Podstawowe informacje dotyczące geografii, historii, sportu, literatury, symboli, muzyki, tradycji, architektury (zabytków) w/w państw anglojęzycznych i Polski

Uwaga!

1. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzenia materiału o treści z zakresu wiedzy ogólnej(np. symbole, znane legendy, elementy geografii i historii itp.)
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu
3. Koszty ubezpieczenia i dojazdu do miejsca konkursu pokrywają uczestnicy konkursu/instytucje delegujące uczestników.
4. Rodzice/ Opiekunowie prawni uczestników składają pisemną zgodę na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku w mediach i na stronie internetowej szkoły.

* wymaganie dotyczy szkół, które zgłosiły udział w konkurencji drużynowej

Kontakt: Elżbieta Okoń, tel. 783 465 100; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA RODZICÓW

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO